Contract Expertprenor - antreprenor systems

Contractul de sub acest formular fost generat și poate fi semnat doar de următoarea persoană:

CONTRACT NR.

Încheiat în data de

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. ANTREPRENOR SYSTEMS SRL, cu sediul social în Bistrita, Strada MACULUI, Nr. 2, Ap.1, sector/judeţ Bistrița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J6/105/31.01.2023 cod fiscal nr. 47542482, având contul RON nr. RO64BTRLRONCRT0CK4507801 si contul EUR RO11BTRLEURCRT0CK4507801, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Andrei Mihai Antoniu, cu funcţia de Administrator, în calitate de Prestator, pe de o parte, şi

1.2. , , identificată prin numărul cu adresa , localitate , , număr de telefon și adresa de email , reprezentat legal, , în calitate de beneficiar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Prestatorul oferă acces la o platformă digitală care oferă următoarele:

a. Ajutor și instrucțiuni pentru construirea unui website cu funcționalități și funnel de vânzare de către beneficiar prin documentație și training (curs digital)
b. Link acces către serviciul de construire website în mod automatizat care oferă diverse pachete de funcționalități în funcție de nevoile beneficiarului: formulare, programări online, CRM (customer relationship management), LMS (learning management system), automatizări, etc.
c. Videoclipuri educative, instrucțiuni, fișe de lucru, exerciții, șabloane de postări pentru social media, scripturi de vânzare și template-uri pagini web sub formă de 5 + BONUS secțiuni numite Săptămâni

2. Platformă de membri cu următoarele beneficii:

a. Networking și comunitate privată prin care beneficiarul poate primi și oferi ajutor
b. Acces exclusiv la discuții active, noutăți, comunicare și evenimente
c. Participare la concursuri premiate cu cadouri lunare cum ar fi cărți, accesorii personalizate, tricouri, etc.

3. Asistență și suport prin următoarele căi:

a. Suport prin conferințe live de 1-2 ore care, de regulă, sunt susținute săptămânal la o oră prestabilită de către Prestator
b. Suport text prin secțiunea de “Discuții” sau “Mesaje” a platformei de către Prestator sau comunitate
c. Suport prin serviciul de Help Desk prin email

4. Accesarea serviciilor menționate la Art.II.1.2.3 se realizează prin intermediul unui cont de utilizator și o parolă unică pentru autentificare cu condiția plății integrale și la timp a prețului contractului.

III. DURATA CONTRACTULUI 

1. Contractul se încheie la data de și va fi valabil un an de zile de la semnare după plata integrală a contractului, dată la care efectele contractului se vor stinge în totalitate.

IV. PREȚUL CONTRACTULUI

1. Prețul contractului este de

2. Plata se face începând de la data de în RON pentru adresele de facturare în România, la cursul valutar afișat de BNR, valabil pentru ziua în care se efectuează plata, iar în EURO pentru adresele de facturare din afara României.

3. Beneficiarul are obligația de a achita prețul contractului prin transfer bancar (OP, Internet Banking, Depunere numerar) în conturile IBAN: RON RO64BTRLRONCRT0CK4507801 sau contul EUR RO11BTRLEURCRT0CK4507801, deschis la Banca Transilvania, CODUL SWIFT/BIC: BTRLRO22XXX; sau cu cardul bancar la link-ul care se va avea acces după semnarea contractului.

4. Beneficiarul are obligația de a comunica Prestatorului dovada achitării fiecărei tranzacții.

5. În cazul în care Beneficiarul nu achită la termen conform art.III.3 din prezentul contract sau nu transmite Prestatorului dovada achitării acesteia, Prestatorul, în termen de 2 zile calendaristice de la scadența datei de plată, are dreptul de a întrerupe/sista definitiv accesul de la obiectul contractului. Totodată, Prestatorul va reține toate sumele deja achitate de către Beneficiar, cu titlu de despăgubiri. Totuși, în cazul în care Beneficiarul va achita chiar și după scadență, restul de plată, Prestatorul poate, fără a fi în vreun fel obligat, să acorde din nou Beneficiarului acces la platformă și la serviciile oferite.

V. GARANŢII

1. Prestatorul garantează calitatea și înaltele standarde ale obiectului contractului. Obligațiile asumate de către Prestator prin prezentul contract sunt obligații de mijloace. Prestatorul nu poate garanta atingerea de către Beneficiar a vreunui obiectiv sau oricărui rezultat, Beneficiarul fiind singurul răspunzător de modul în care aplică tehnologia, informațiile și materialele puse la dispoziție de către Prestator.

2. Prestatorul își rezervă dreptul de a întrerupe ocazional accesul la platforma, cu scopul de a efectua lucrări de mentenanță a platformei, strict în scopuri de mentenanță, actualizare sau din motive independente de voința sa (ex. atac cibernetic/hacker). În aceste cazuri, Prestatorul nu poate să fie în niciun fel ținut răspunzător pentru întreruperea accesului Beneficiarului la serviciile prevăzute prin prezentul contract.

3. În cazul în care Beneficiarul, a folosit resursele puse la dispoziție fără a fi satisfăcut de rezultatele obținute, Prestatorul se obligă să îi returneze acestuia sumele deja achitate, doar dacă Beneficiarul îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

a. Beneficiarul comunică această solicitare Prestatorului, în scris, prin email la adresa de suport, în termen de 30 de zile de la data primei achitări a Prețului obiectului contractului;
b. Beneficiarul nu a primit contul de utilizator și parola pentru a accesa obiectul contractului
c. Beneficiarul nu obținut asistență sau suport prin căile menționate în obiectul contractului
d. Nu există activitate în contul de utilizator și nu s-a parcurs niciun material instructiv

4. Îndeplinirea condițiilor va fi analizată de către Prestator în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării solicitării de restituire de către Beneficiar.

5. În cazul în care Prestatorul constată că Beneficiarul a depus toate diligențele pentru a se folosi de platfornă, a îndeplinit cumulativ condițiile menționate anterior și a dat dovadă de implicare și conștiinciozitate, va putea restitui Beneficiarului sumele deja achitate, în termen de 30 de zile.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

1. Prestatorul se obligă: 

a. Să ofere Beneficiarului datele de acces pentru training, platforma menționată în obiectul contractului
b. Să ofere acces prin contul de utilizator și parolă
c. Comunitate privată, acces exclusiv la discuții active, noutăți, comunicare și evenimente, acces la videoclipuri educative, fișe de lucru, exerciții și unelte, șabloane de postări pentru social media, scripturi de vânzare sau template-uri pagini web
d. Suport prin platforma, comunitate și căile menționate în obiectul contractului
e. Ajutor reciproc între membri, prin secțiunea de “Discuții” sau “Mesaje” a platformei de comunitate

2. Beneficiarul se obligă:

a. Să acceseze platforma folosind contul lui de membru/client
b. Să parcurgă în întregime materialele instructive și educaționale din curs
c. Să implementeze în întregime pașii descriși în videoclipuri, fișe, etc.
d. Să implementeze instrucțiunile adiționale oferite de prestatorul de servicii prin comunitatea de membri și ședințele săptămânale de suport/ajutor
e. Să utilizeze platforma doar pentru scopul pentru care a fost construită. Orice încercare de abuz, utilizare în scopuri răuvoitoare, deterioare, distrugere sau denigrare va fi absolut interzisă;
f. Să respecte, în cadrul ședințelor de ajutor/suport precum și în orice altă situație de interacțiune, experții, colegii de platformă și să înțeleagă că un comportament sau o atitudine neadecvata poate duce la exmatricularea beneficiarului din platformă și încheierea contractului;
g. Să achite contravaloarea în termenul de plata și în condițiile convenite.

VII. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

1. Conținutul și designul platformei (precum și orice alt material având legătură cu platforma) trimis beneficiarului prin email sau furnizat acestuia în orice altă modalitate (de exemplu: articole, design și orice alte materiale instructive, educative și didactice la care ne vom referi în continuare prin denumirea „Conținutul”), aparțin Prestatorului și colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Articolele publicate în secțiunile site-ului fac parte din dreptul de proprietate intelectuală aparținând exclusiv Prestatorului sau colaboratorilor săi.

2. Beneficiarul nu poate utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă documentele și materialele didactice de care beneficiază fără a deține o permisiune scrisă din partea Prestatorului , care deține un drept de proprietate intelectuală asupra secțiunii respective de conținut, precum și a conținutului în întregul său. De asemenea, este interzisă reproducerea, în orice fel, integral sau parțial, a informațiilor cuprinse si aflate pe site-ul și a celor din materialele primite ulterior înregistrării la curs.

3. Tipul de acțiuni descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Prestatorului:

a. reproducerea sau stocarea Conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt site, server sau orice alt mijloc de stocare a informației;
b. modificarea, publicarea, transmiterea, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Prestatorului;
c. îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Prestatorului  asupra Conținutului.
d. Orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisa. Cererile de utilizare a continutului in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui/unei tribunal arbitral/instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

a. nu îşi execută una dintre obligaţiile enumerate la pct. IV sau pct. VI din prezentul contract;
b. Beneficiarul nu folosește link-ul special primit prin email pentru generarea contractului;

2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin 30 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor de plată a unor sume de bani deja scadente între părţile contractante.

IX. FORŢA MAJORĂ

1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

3. Dacă în termen de 30 zile, de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-interese.

4. Având în vedere că accesul platforma online se poate face de oriunde există curent electric și internet, forța majoră intervine în momentul în care curentul electric și internetul nu pot fi utilizate de beneficiar din motive neimputabile lui (absența furnizării energiei electrice și internetului din cauza forței majore), atunci perioada contractului se prelungește cu durata forței majore.

X. NOTIFICĂRI

1. Orice notificare adresată de una dintre părțile contractante va fi transmisă celeilalte prin e-mail și este valabil îndeplinită prin confirmarea primirii de către partea notificată.

2. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XI. LITIGII

1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

XII. CLAUZE FINALE

1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
2. Prezentul contract, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.Comunitate privată, acces exclusiv la discuții active, noutăți, comunicare și evenimente, acces la videoclipuri educative, fișe de lucru, exerciții și unelte, șabloane de postări pentru social media, scripturi de vânzare sau template-uri pagini web, suport prin ședințe de asistență de 1-2 ore care, de regulă, sunt susținute săptămânal la o oră prestabilită de către Prestator determinate de disponibilitatea timpului prestatorului

Prezentul contract a fost încheiat azi , semnat online prin email și câte unul pentru fiecare parte.

ANEXA PRIVIND ACORDUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE, ÎNREGISTRAREA AUDIO-VIDEO A ȘEDINȚELOR DE SUPORT ȘI A ALTOR MATERIALE DIN PLATFORMĂ

Reprezentant legal, , în calitate de Beneficiar direct al platformei online, îmi exprim acordul pentru înregistrarea audio-video a sesiunilor de suport și asistență care au loc săptămânal.

ANTREPRENOR SYSTEMS SRL prelucrează aceste date cu caracter personal, respectiv imaginea și vocea prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor la platforma online.

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

ANTREPRENOR SYSTEMS SRL garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi:

– dreptul de acces,
– dreptul la rectificare,
– dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),
– dreptul la restricționarea prelucrării,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opoziție,
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus persoana vizată trebuie să transmită a cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa prin e-mail de suport.

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau de a se adresa justiției (art. 79).

Semnatura Prestatorului

Semnează aici